Muğla Büyükşehir Belediye Encümeni Hurda Araç İhale İlanı

 1. Aşağıda cinsi, markası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen Büyükşehir Belediyesine ait kullanımı ekonomik olmayan araçlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesi uyarınca Açık Arttırma Usulü ile ihale edilmek suretiyle satılacaktır.

ARAÇ SATIŞ LİSTESİ

Sıra No

Cinsi

İmal Yılı

Plaka No

Marka/Model

Muhammen Bedeli TL.                      (% 1 KDV Hariç)

Geçici Teminat (TL.)

İhale Saati

1

Binek Otomobil

1993

48 NE 631

Ford Taunus Gts

1.000,00

30,00

14:35

2

Binek Otomobil

1993

48 NK 712

Tofaş Kartal Slx

6.500,00

195,00

14:50

3

Binek Otomobil

1998

48 EM 813

Opel Frontera

3.000,00

90,00

15:05

Araçların Muhammen Bedeli Toplamı

10.500,00

 1. İhale 05 / 04 / 2018 Perşembe günü yukarıda belirtilen saatte Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, ihale komisyonunca yapılacaktır.
 2. İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar Büyükşehir Belediyesi, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir.
 3. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
  1. Gerçek kişiler

1-  T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdanı Sureti,

2-  İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi,

3-  Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı,

4-  Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

5-  Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

6-  Katılımcı tarafından “okudum anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve taahhütname,

                  b)   Tüzel kişiler

 1-  Tüzel kişiler adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri;

 1. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 1. Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı,
 2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
 3. Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
 4. Katılımcı tarafından “okudum anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve taahhütname,

6-   Katılımcılar bu şartnamenin ekindeki örneğine uygun olarak, aracın, hali hazır durumunu yerinde

( Büyükşehir Belediyesi 2 Nolu Hizmet Binası ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Gökova Konkasör  Şantiyesi) görüp incelendiğine dair yazılı taahhütnameyi vereceklerdir.

Katılımcılar aracın, muhammen bedelinin % 3’ ü tutarında geçici teminat vereceklerdir. (Teminat mektubu dışındaki geçici teminatlar Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Dairesi  Başkanlığı, Muhasebe Şube Müdürlüğünün belirttiği ilgili hesabına yatırılacaktır)

7- Katılımcılar istenen belgeleri ve geçici teminatları ihale günü saat 11.00’e kadar yeterlilik                           değerlendirmesi için Büyükşehir Belediyesi, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Taşınır Mal ve       Ambarlar Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalenin yapılmaması veya iptal edilmesi nedeniyle istekliler bir hak talep edemez. İlan Olunur.